ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R99.00
1 سال
N/A
R99.00
1 سال
.com
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
.world
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
.capetown
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
.joburg
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
.durban
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
.net.za
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
.web.za
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
.net
R298.00
1 سال
R298.00
1 سال
R298.00
1 سال
.org
R277.00
1 سال
R277.00
1 سال
R277.00
1 سال
.biz
R335.00
1 سال
R335.00
1 سال
R335.00
1 سال
.info
R402.00
1 سال
R402.00
1 سال
R402.00
1 سال
.org.za
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
.systems
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.host
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
.cool
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.co
R551.00
1 سال
R551.00
1 سال
R551.00
1 سال
.co.uk
R165.00
1 سال
R165.00
1 سال
R165.00
1 سال
.travel
R1,699.00
1 سال
R1,699.00
1 سال
R1,699.00
1 سال
.law
R1,851.00
1 سال
R1,851.00
1 سال
R1,851.00
1 سال
.mu
R1,399.00
1 سال
R1,399.00
1 سال
R1,399.00
1 سال
.de
R176.00
1 سال
R176.00
1 سال
R176.00
1 سال
.cn
R594.00
1 سال
N/A
R594.00
1 سال
.business
R342.00
1 سال
R342.00
1 سال
R342.00
1 سال
.co.nz
R881.00
1 سال
R881.00
1 سال
R881.00
1 سال
.nl
R176.00
1 سال
R176.00
1 سال
R176.00
1 سال
.online
R662.00
1 سال
R662.00
1 سال
R662.00
1 سال
.uk
R165.00
1 سال
R165.00
1 سال
R165.00
1 سال
.us
R210.00
1 سال
R210.00
1 سال
R210.00
1 سال
.mobi
R436.00
1 سال
R436.00
1 سال
R436.00
1 سال
.eu
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
.club
R265.00
1 سال
R265.00
1 سال
R265.00
1 سال
.blog
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
.xyz
R243.00
1 سال
R243.00
1 سال
R243.00
1 سال
.art
R265.00
1 سال
R265.00
1 سال
R265.00
1 سال
.band
R419.00
1 سال
R419.00
1 سال
R419.00
1 سال
.events
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.film
R1,609.00
1 سال
R1,609.00
1 سال
R1,609.00
1 سال
.gallery
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.movie
R4,958.00
1 سال
R4,958.00
1 سال
R4,958.00
1 سال
.news
R419.00
1 سال
R419.00
1 سال
R419.00
1 سال
.photography
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.photos
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.theater
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.theatre
R13,221.00
1 سال
R13,221.00
1 سال
R13,221.00
1 سال
.show
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.video
R419.00
1 سال
R419.00
1 سال
R419.00
1 سال
.company
R342.00
1 سال
R342.00
1 سال
R342.00
1 سال
.foundation
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.inc
R44,096.00
1 سال
R44,096.00
1 سال
R44,096.00
1 سال
.ltd
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.management
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.marketing
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.studio
R430.00
1 سال
R430.00
1 سال
R430.00
1 سال
.bar
R1,256.00
1 سال
R1,256.00
1 سال
R1,256.00
1 سال
.international
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.london
R1,080.00
1 سال
R1,080.00
1 سال
R1,080.00
1 سال
.town
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.nyc
R617.00
1 سال
R617.00
1 سال
R617.00
1 سال
.paris
R1,212.00
1 سال
R1,212.00
1 سال
R1,212.00
1 سال
.melbourne
R1,212.00
1 سال
R1,212.00
1 سال
R1,212.00
1 سال
.kiwi
R728.00
1 سال
R728.00
1 سال
R728.00
1 سال
.earth
R397.00
1 سال
R397.00
1 سال
R397.00
1 سال
.city
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.berlin
R1,102.00
1 سال
R1,102.00
1 سال
R1,102.00
1 سال
.barcelona
R1,477.00
1 سال
R1,477.00
1 سال
R1,477.00
1 سال
.cricket
R1,256.00
1 سال
R1,256.00
1 سال
R1,256.00
1 سال
.football
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.golf
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.racing
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.run
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.ski
R959.00
1 سال
R959.00
1 سال
R959.00
1 سال
.soccer
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.team
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.tennis
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.yoga
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.chat
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.cloud
R397.00
1 سال
R397.00
1 سال
R397.00
1 سال
.computer
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.digital
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.domains
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.download
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.email
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.graphics
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.hosting
R8,374.00
1 سال
R8,374.00
1 سال
R8,374.00
1 سال
.media
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.network
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.software
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.tech
R882.00
1 سال
R882.00
1 سال
R882.00
1 سال
.website
R397.00
1 سال
R397.00
1 سال
R397.00
1 سال
.accountant
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.app
R291.00
1 سال
R291.00
1 سال
R291.00
1 سال
.attorney
R849.00
1 سال
R849.00
1 سال
R849.00
1 سال
.builders
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.cab
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.careers
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.catering
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.energy
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
.engineer
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.finance
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.fit
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.florist
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.flowers
R2,975.00
1 سال
R2,975.00
1 سال
R2,975.00
1 سال
.gift
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.guitars
R2,975.00
1 سال
R2,975.00
1 سال
R2,975.00
1 سال
.help
R573.00
1 سال
R573.00
1 سال
R573.00
1 سال
.insure
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.lawyer
R849.00
1 سال
R849.00
1 سال
R849.00
1 سال
.legal
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.life
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
.money
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.photo
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.rentals
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.services
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
.sexy
R816.00
1 سال
R816.00
1 سال
R816.00
1 سال
.support
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.tattoo
R1,014.00
1 سال
R1,014.00
1 سال
R1,014.00
1 سال
.taxi
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.tours
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.capital
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.cash
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.credit
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
.estate
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.financial
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.exchange
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.gold
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
.investments
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
.loan
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.loans
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
.rich
R42,968.00
1 سال
R42,968.00
1 سال
R42,968.00
1 سال
.tax
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.academy
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.college
R1,146.00
1 سال
R1,146.00
1 سال
R1,146.00
1 سال
.courses
R662.00
1 سال
R662.00
1 سال
R662.00
1 سال
.degree
R794.00
1 سال
R794.00
1 سال
R794.00
1 سال
.mba
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.school
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.schule
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.science
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.study
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
.university
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.beer
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.cafe
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.coffee
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.cooking
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.kitchen
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.pizza
R882.00
1 سال
R882.00
1 سال
R882.00
1 سال
.pub
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.rest
R617.00
1 سال
R617.00
1 سال
R617.00
1 سال
.restaurant
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.vodka
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.wine
R915.00
1 سال
R915.00
1 سال
R915.00
1 سال
.casino
R2,534.00
1 سال
R2,534.00
1 سال
R2,534.00
1 سال
.dance
R419.00
1 سال
R419.00
1 سال
R419.00
1 سال
.fish
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.flights
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.game
R7,933.00
1 سال
R7,933.00
1 سال
R7,933.00
1 سال
.holiday
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.horse
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.party
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.poker
R943.00
1 سال
R943.00
1 سال
R943.00
1 سال
.social
R562.00
1 سال
R562.00
1 سال
R562.00
1 سال
.surf
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.voyage
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.vacations
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.auction
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.audio
R2,975.00
1 سال
R2,975.00
1 سال
R2,975.00
1 سال
.auto
R52,883.00
1 سال
R52,883.00
1 سال
R52,883.00
1 سال
.bid
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.bike
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.boutique
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.build
R1,212.00
1 سال
R1,212.00
1 سال
R1,212.00
1 سال
.cars
R52,883.00
1 سال
R52,883.00
1 سال
R52,883.00
1 سال
.cheap
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
.clothing
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.coupons
R882.00
1 سال
R882.00
1 سال
R882.00
1 سال
.diamonds
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.discount
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.forsale
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.furniture
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.gifts
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.guru
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.jewelry
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.holdings
R882.00
1 سال
R882.00
1 سال
R882.00
1 سال
.lighting
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.luxury
R9,916.00
1 سال
R9,916.00
1 سال
R9,916.00
1 سال
.menu
R617.00
1 سال
R617.00
1 سال
R617.00
1 سال
.plumbing
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.promo
R331.00
1 سال
R331.00
1 سال
R331.00
1 سال
.sale
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.shoes
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.shop
R639.00
1 سال
R639.00
1 سال
R639.00
1 سال
.singles
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
R529.00
1 سال
.supplies
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.tires
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
R1,631.00
1 سال
.tools
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.toys
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.watch
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.apartments
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.land
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.property
R2,975.00
1 سال
R2,975.00
1 سال
R2,975.00
1 سال
.blue
R331.00
1 سال
R331.00
1 سال
R331.00
1 سال
.fun
R397.00
1 سال
R397.00
1 سال
R397.00
1 سال
.kim
R331.00
1 سال
R331.00
1 سال
R331.00
1 سال
.zone
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.airforce
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.adult
R1,829.00
1 سال
R1,829.00
1 سال
R1,829.00
1 سال
.baby
R1,128.00
1 سال
R1,128.00
1 سال
R1,128.00
1 سال
.be
R265.00
1 سال
R265.00
1 سال
R265.00
1 سال
.bz
R617.00
1 سال
N/A
R617.00
1 سال
.buzz
R617.00
1 سال
R617.00
1 سال
R617.00
1 سال
.bio
R1,416.00
1 سال
R1,416.00
1 سال
R1,416.00
1 سال
.bible
R754.00
1 سال
R754.00
1 سال
R754.00
1 سال
.camera
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.cam
R573.00
1 سال
R573.00
1 سال
R573.00
1 سال
.car
R52,883.00
1 سال
R52,883.00
1 سال
R52,883.00
1 سال
.cc
R440.00
1 سال
R440.00
1 سال
R440.00
1 سال
.christmas
R1,014.00
1 سال
R1,014.00
1 سال
R1,014.00
1 سال
.church
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.cn.com
R1,233.00
1 سال
R1,233.00
1 سال
R1,233.00
1 سال
.com.au
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.com.de
R264.00
1 سال
R264.00
1 سال
R264.00
1 سال
.com.tw
R661.00
1 سال
N/A
R661.00
1 سال
.community
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.garden
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.love
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
R507.00
1 سال
.net.nz
R881.00
1 سال
N/A
R881.00
1 سال
.net.au
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.org.au
R287.00
1 سال
R287.00
1 سال
R287.00
1 سال
.org.uk
R165.00
1 سال
R165.00
1 سال
R165.00
1 سال
.porn
R1,851.00
1 سال
R1,851.00
1 سال
R1,851.00
1 سال
.pro
R486.00
1 سال
R486.00
1 سال
R486.00
1 سال
.sex
R1,851.00
1 سال
R1,851.00
1 سال
R1,851.00
1 سال
.solar
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
R893.00
1 سال
.space
R407.00
1 سال
R463.00
1 سال
R463.00
1 سال
.style
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.wiki
R662.00
1 سال
R662.00
1 سال
R662.00
1 سال
.xxx
R2,028.00
1 سال
R2,028.00
1 سال
R2,028.00
1 سال
.za.com
R1,212.00
1 سال
R1,212.00
1 سال
R1,212.00
1 سال
.agency
R347.77
1 سال
R347.77
1 سال
R347.77
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains